Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę TRANS-USŁUGI Połeć spółka jawna ww Gorlicach


§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin przewozów sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1173 z późn. zm.). Regulamin  określa  warunki  obsługi  podróżnych,  odprawy  oraz  przewozu  osób i rzeczy autobusami przewoźnika Trans-Usługi Połeć spółka jawna z siedzibą wGorlicach.
 2. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumiećnastępująco:
 3. przewoźnik - spółka Trans-Usługi Połeć spółka jawna z siedzibą w Gorlicach: Gorlice ul. Węgierska 29, 38-300 Gorlice;
 4. pasażer - osoba fizyczna korzystająca z usług przewozowych autobusami przewoźnika;
 5. umowa przewozu - umowa zawierana pomiędzy przewoźnikiem a pasażerem, w której przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia pasażera (w zakresie działalności przedsiębiorstwa), a pasażer zobowiązuje się do zapłaty za przejazd ustalonejceny;
 6. bilet - pojęcie to rozumie się jako bilet jednorazowy oraz biletelektroniczny;
 7. bilet jednorazowy - dokument uprawniający do jednokrotnego przejazdu na podanej trasie, w określonym terminie i za ustalonącenę;
 8. bilet elektroniczny - dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu za pośrednictwem serwisów internetowych, na których jest prowadzona przedsprzedaż biletów na kursy realizowane przez przewoźnika, uprawniający pasażera do jednokrotnego przejazdu autobusem przewoźnika na określonej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę; dokument ten przyjmuje formę wydruku z w/w serwisów internetowych zawierającego unikalny numer rezerwacji oraz dane osobowe pasażera, dokładne oznaczenie trasy, godziny odjazdu autobusu oraz cenyprzewozu;
 9. kurs - połączenie między pierwszym i ostatnim przystankiem na linii, w jednym kierunku;
 10. linia - połączenia autobusowe wykonywane przez przewoźnika na określonejtrasie;
 11. bagaż - pojęcie to rozumie się jako bagaż podręczny oraz bagażdodatkowy;
 12. bagaż podręczny - rzeczy wniesione przez pasażera do autobusu;
 13. bagaż dodatkowy - rzeczy nie będące bagażem podręcznym, umieszczone przez pasażera w luku bagażowym autobusu lub w miejscu wskazanym przez kierowcę autobusu;
 14. dokumenty uprawniające do przewozu - bilet, dokumenty poświadczające tożsamość pasażera oraz inne, określone przez obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin, dokumenty zezwalające pasażerowi na korzystanie z uprawnień do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu; m) rozkład jazdy - publikacja zawierające podstawowe informacje o liniach realizowanych przez przewoźnika oraz terminach i miejscach odjazdu autobusów przewoźnika; n) przedsprzedaż - nabycie biletu przed momentem podstawienia autobusu przewoźnika na początkowy przystanek danego kursu; przedsprzedaż realizowana jest przez punkty sprzedaży biletów oraz za pośrednictwem serwisów internetowych,

 

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług przewozowych jak również Rozkład jazdy są podawane do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie ich w serwisie internetowym www.trans-uslugi.pl (zakładka Regulamin oraz Rozkład jazdy).

 

§ 2. Zawarcie umowy przewozu

 

 1. Dokonanie nabycia biletu przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszegoRegulaminu.
 2. Przewoźnik obowiązany jest do zawarcia umowy przewozu w zakresie wynikającym z podanego do publicznej wiadomości rozkładujazdy.
 3. Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jak również ma prawo nie dopuścić do przewozu lub usunąć z autobusu pasażera,jeżeli:
 4. pasażer nie stosuje się do Regulaminu lub przepisówprzewozowych;
 5. pasażer znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.narkotyków);
 6. pasażer znajduje się w stanie wskazującym, iż jest chory, a skutki tej choroby mogą zagrażaćwspółpasażerom;
 7. pasażer zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów lub zagrażający bezpieczeństwu podróży;
 8. pasażer odmawia zapłacenia należności za przewóz lub okazania dokumentów uprawniających do przewozu poświadczających zawarcie umowyprzewozu;
 9. zachodzą okoliczności uniemożliwiające przewóz, których przewoźnik nie mógł uniknąć anizapobiec.
 10. Skorzystanie przez przewoźnika z uprawnień, o których mowa w ust. 3 nie uprawnia pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiekodszkodowania.
 11. Przewoźnik ma prawo odmówić zawarcia umowy przewozu oraz zatrzymać bilet osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub która nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecieelektronicznym.
 12. Na czas przejazdu przewoźnika zastępuje kierowca autobusu.

 

§ 3. Bilety

 

 1. Pasażerowie z biletem zakupionym w przedsprzedaży mają pierwszeństwo w zajmowaniu miejsc w autobusie z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Pasażerowie ci są zobowiązani zajmować miejsca wskazane przez kierowcęautobusu.
 2. Pierwszeństwo obowiązuje jedynie na początkowym przystanku danejlinii.
 3. Pasażerowie, którzy wykupili bilety w przedsprzedaży winni zgłosić się do kierowcy autobusu najpóźniej 15 min przed planowanym odjazdem autobusu z przystanku początkowego, celem zajęcia wykupionego miejsca. Po tym czasie miejsca w autobusie mogą zajmować osoby nieposiadające biletu zakupionego w przedsprzedaży, po uprzednim zakupie biletu ukierowcy.
 4. Bilety elektroniczne i bilety jednorazowe zakupione w przedsprzedaży uprawniają pasażera do skorzystania z usługi przewozu, gdy pasażer zgłosi się, przed godziną odjazdu autobusu, na początkowym przystanku danego kursu. W/w rodzaje biletów zakupione w przedsprzedaży również uprawniają pasażera do korzystania z przejazdu w sytuacji, gdy pasażer zgłasza się do odbycia przejazdu na przystanku pośrednim, jednak przewoźnik może odmówić przewozu ze względu na brak miejsc wautokarze.
 5. Bilet elektroniczny jest ważny jedynie, gdy pasażer posiada w trakcieprzewozu:
 6. wydruk z serwisu internetowego (na którym prowadzona jest przedsprzedaż biletów przewoźnika) potwierdzający zawarcie umowy przewozu,
 7. dokument ze zdjęciem, stwierdzający tożsamość pasażera (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacjastudencka/szkolna),
 8. Dane osobowe zapisane na w/w wydruku muszą być zgodne z danymi osobowymi zawartymi w dokumencie potwierdzającym tożsamośćpasażera.

 

 1. Pasażer jest zobowiązany skontrolować poprawność danych podczas zakupubiletu.
 2. Pasażer jest zobowiązany zachować bilet w stanie umożliwiającym odczytanie go. Jeśli stan biletu nie pozwala na weryfikację jego treści, bilet traci ważność. Tym samym przewoźnik nie ma obowiązku wystawienia duplikatubiletu.
 3. Pasażer jest zobowiązany zachować bilet do kontroli w czasieprzewozu.
 4. Rezygnacja z przewozu może mieć miejsce w dniu wyjazdu nie później niż 15 minut przed wskazaną w treści biletu godziną rozpoczęcia przewozu. Zwrotu biletu pasażer dokonuje w kasie biletowej. Pasażer otrzymuje od przewoźnika zwrot opłaty za bilet z zastrzeżeniem § 3 ust.9.
 5. Opłata za odstąpienie od umowy przewozu przy zwrocie biletu nie jest naliczana kiedy pasażer rezygnuje z przewozu z przyczyn leżących po stronie przewoźnika, tj. awarii autokaru, odwołania kursu, przedwczesnego odjazdu autobusu lub innych okoliczności uniemożliwiających przewoźnikowi wykonanie zobowiązań z tytułu umowyprzewozu.
 6. Pasażer, który nabył bilet elektroniczny korzystając z serwisu internetowego na którym prowadzona jest sprzedaż biletów przewoźnika, ma prawo do zwrotu biletu nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem przewozu. Zwrotu dokonuje się telefonicznie pod numerem: (+48) 18 353 79 18 lub drogą e-mailową: biuro@europol-polec.pl,z uwzględnieniem wyżej podanego terminu. W przypadku zgłoszenia drogą e-mailową, pasażer zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko pasażera, datę i godzinę odjazdu autokaru oraz 6-cio literowy kod biletu. Zwrot za niewykorzystany bilet elektroniczny następuje na rachunek pasażera i jest pomniejszony o opłatę za odstąpienie od umowy przewozu w wysokości 10% wartości biletu, z zastrzeżeniem § 3 ust.9.
 7. Zwrot należności za bilet nienastępuje:
 8. w przypadku, gdy bilet jest zniszczony w stopnie nie umożliwiającym odczytaniejego treści,
 9. w przypadku zwrócenia go później niż 15 min przed rozpoczęciemprzewozu.

 

§ 4. Pozostałe prawa i obowiązki pasażera i przewoźnika

 

 1. Pasażer jest zobowiązanydo:
 2. przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autobusu,
 3. posiadania i okazania na żądanie obsługi autobusu dokumentu uprawniającego do korzystania z ulgowego przejazdu, zgodnie z obowiązującymiprzepisami,
 4. posiadania ważnego dokumentu ze zdjęciem, poświadczającego jego tożsamość w przypadku przejazdu pasażera realizowanego na podstawie biletu elektronicznego. Dane osobowe zawarte na bilecie muszą być zgodne z danymi osobowymi ujawnionymi w dokumencie potwierdzającymtożsamość,
 5. korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży w przypadku, gdy autobus jest w nie wyposażony.
 6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
 7. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone jedynie na przystankach oznaczonych w rozkładzie jazdy, a w sytuacjach wyjątkowych w miejscach wskazanych przez kierowcę.
 8. W autobusach przewoźnika obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojówalkoholowych.
 9. Pasażer nie jest uprawniony do korzystania z toalety w autobusie. Cena biletu nie zawiera kosztów obsługi w/w toalety.

 

 1. Przewoźnik zapewnia pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytejobsługi.
 2. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć pasażera w odpowiednim czasie zgodnie z rozkładem jazdy.

10. Toalety znajdujące się w autobusach przewoźnika są wyłączone z użytku na wszystkich liniach obsługiwanych przez przewoźnika.

 

§ 5. Bagaż

 

 1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu bagażu podstawowego o łącznej wadze nie przekraczającej 30 kg oraz 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg. Istnieje możliwość przewiezienia większego bagażu po wcześniejszym uzgodnieniu w biurze przewoźnika lub z kierowcąautobusu.
 2. Bagaż podręczny należy umieścić tak, aby nie zagrażał bezpieczeństwu innych pasażerów i nie utrudniał przejścia. Bagażu podręcznego nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych dosiedzenia.
 3. Przewoźnik dopuszcza możliwość przewożenia małych zwierząt, jednak ze względu na komfort i bezpieczeństwo innych pasażerów oraz dobro zwierząt, należy je przewozić w stosownym zabezpieczeniu, np. psy w kagańcach, koty w klatkach, etc.
 4. Przewóz   dużych   zwierząt   musi   być   uzgodniony   wcześniej   z   przewoźnikiem,   w przeciwnym wypadku przewoźnik może odmówićprzewozu.
 5. Luki bagażowe są otwierane i zamykane wyłącznie przez kierowcęautokaru.
 6. Bagaż dodatkowy wydawany będzie przez kierowcę autobusu wyłącznie na wyznaczonychprzystankach.
 7. Pasażer ma obowiązek przewozić wartościowe przedmioty (np. elektronikę, biżuterię, pieniądze, złoto) w bagażupodręcznym.
 8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody w bagażu dodatkowym, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie bagażu powstały z przyczyn występujących po stronie pasażera, z właściwości bagażu albo wskutek siływyższej.
 9. Pasażer ma prawo składać reklamacje dotyczące przewożonego bagażu dodatkowego, ale reklamacja musi mieć formę pisemną oraz musi zostać potwierdzona przez kierowcę autobusu.
 10. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszymRegulaminie.

 

§ 6. Kontrola przewozu

 

 1. Kontroli dokumentów przewozu dokonuje kierowcaautokaru.
 2. Kontrola dokumentów przewozu może miećmiejsce:
  1. przy wejściu pasażerów do autokaru,
  2. wpojeździe,
  3. przywysiadaniu.
 3. Podczas kontroli pasażer ma obowiązek okazać dokumenty przewozu na wezwanie osoby kontrolującej.
 4. Jeśli osoba dokonująca kontroli stwierdzi, że pasażer nie posiada ważnego dokumentu przewozu, pasażer jest zobowiązany do opłacenia trzykrotnej należności zaprzewóz.

 

§ 7. Reklamacje i duplikaty

 

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres przewoźnika.
 2. Reklamacje mogę być składane w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji.
 3. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.
 4. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposóbrekompensaty.
 5. Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię, a w przypadku reklamacji dotyczącej bagażu - pisemne potwierdzenie jego uszkodzenia lubutraty.
 6. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia na adresprzewoźnika.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 

 1. Przewoźnik zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przewozu określonych w niniejszymRegulaminie.
 2. Dokonane zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do umów przewozu, zawartych przed dniem wejścia w życie w/wzmian.
 3. Trans-Usługi Połeć Spółka Jawna przetwarza dane osobowe pasażerów zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celu realizacji internetowej sprzedaży biletów elektronicznych oraz wykonywania umowyprzewozu.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1173 z późn. zm.) oraz przepisy KodeksuCywilnego.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 01 lipca 2014r. po podaniu ich do publicznejwiadomości.
© 2006 - Projekt i wykonanie: Gostek.